تأکید بر عدم برداشتن برچسب گارانتی

با توجه به این که مشاهده است، برخی از مشتریان اقدام به برداشتن برچسب گارانتی کرده اند، موکدا تأکید می شود که هر گونه برداشتن این برچسب، گارانتی را به صورت کامل ملغی می نماید.