فروش اقساطی به فرهنگیان عزیز

طبق توافق این شرکت با وزارت آموزش و پرورش (طرح اتما) فرهنگیان شاغل و بازنشسته عزیز می توانند تا ۷ میلیون تومان بدون ضامن و تا ۲۰ میلیون تومان با یک ضامن همکار شاغل یا بازنشسته از شرایط فروش اقساطی تا ۲۴ ماه بهره ببرند.

اقساط مربوط از حقوق ایشان کسر خواهد شد.

شرایط فروش همان شرایط فروش اقساطی شرکت است.