طرح فروش اقساطی به کارمندان دولت یا شرکتهای معتبر

از این پس کارمندان دولت یا شرکتهای معتبر می توانند بدون ضامن و تا سقف ۲۰ میلیون تومان از شرایط فروش اقساطی تا ۲۴ ماه بهره ببرند. همچنین میتوانند از تخفیفهای شرکت نیز بهره مند شوند.

اقساط مربوطه به صورت چک دریافت خواهد شد.

ارائه برگه کارگزینی ممهور به مهر سازمان یا شرکت الزامی است.

شرایط فروش همان شرایط فروش اقساطی شرکت است.