رفع مشکل کارتهای اعتباری کارا کارت

بدین وسیله به اطلاع می رساند طبق اعلام مسئولین ذی ربط، مشکل کارتهای کارا کارت برای بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی حل شده است و به امید پروردگار از اوایل هفته آینده آماده بهره برداری مجدد است.