هفته نیروی انتظامی گرامی باد

این شرکت افتخار دارد سالها در خدمت این نیروی مخلص و زحمت کش بوده است. بدین وسیله این هفته را به این عزیزان و مردم تبریک می گوییم.