تغییر ساعت کاری

با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تا زمان اعمال محدودیتها، مقرر شد:

۱- ساعت کاری شرکت از ۱۰ تا ۱۵ باشد

۲- اعزام کارشناس جز در موارد خاص، انجام نمیشود