توجه: در برخی از گزارشات از کاربران، مشاهده شده است که در مراحل پایانی پرداخت و در زمان بارگزاری صفحه شاپرک، خطای “This site can’t be reached” را نمایش می دهد. این خطا به دلیل مسائل امنیتی در ورژنهای قدیمی برخی از وب بروزرها است. در صورت مشاهده این خطا از Internet Explorer استفاده فرمایید.